Klachten

 

Klachtenfunctionaris

Bij Meander vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen we iedereen serieus. Bent u ontevreden over onze zorg- en dienstverlening? Dan kunt u dat bespreken met onze medewerkers of de leidinggevende. Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kan ook de klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris als volgt bereiken:  E-mail: klachtenklant@mgzl.nl

Liever schrijven? Stuur dan een brief per post naar:
MeanderGroep Zuid-Limburg
t.a.v. Klachtenfunctionaris Klanten MGLZ
Antwoordnummer 4034 | 6400 VC Heerlen    

Vergeet dan niet om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
De klachtenfunctionaris neemt dan met u contact op.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Voor jeugdhulp op grond van de Jeugdwet geldt dat men recht heeft op advies en bijstand van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor jeugdzorg is te bereiken: 

Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg www. AKJ.nl
Telefoon: 088 - 555 10 00 | E-mail: info@akj.nl 

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

Klachtencommissie

Leidt de ondersteuning van de klachtenfunctionaris  niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie die de raad van bestuur adviseert over het oordeel op de klacht. De klachtencommissie klanten MeanderGroep Zuid-Limburg is als volgt bereikbaar:

Klachtencommissie klanten MeanderGroep Zuid-Limburg
Antwoordnummer 4034
6400 VC HEERLEN
Tel: 045 - 561 61 10 | E-mail : klachtencommissie@mgzl.nl 

Geschil

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris of het oordeel van de klachtencommissie MGZL , dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg. De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht kunt inbrengen en de betrokken medewerkers worden gehoord. De uitspraak van de landelijke geschillencommissie is bindend. 

De Geschillencommissie is als volgt bereikbaar:
www.degeschillencommissiezorg.nl
Contactformulier: degeschillencommissiezorg.nl/contact/
Tel: 070 - 310 53 80 

Klachten Wet zorg en dwang (Wzd)

Voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een aparte procedure.
Op grond van de Wzd moeten klachten over de beslissingen en het nakomen van  verplichtingen in het kader van het verlenen van onvrijwillige zorg die genoemd zijn in artikel 55 van die wet beoordeeld worden door een externe klachtencommissie.

MGZL verwijst deze klachten door naar:
Klachtencommissie Onvrijwillige zorg: www.kcoz.nl
Tel: 088 - 077 20 60 | E-mail: info@kcoz.nl

Op grond van de Wzd heeft een cliënt recht op advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersonen Onvrijwillige zorg zijn als volgt bereikbaar:

Adviespunt Zorgbelang www.adviespuntzorgbelang.nl
Tel. 088 – 929 40 99 |  E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl

Geboortezorg Limburg

www.geboortezorglimburg.nl


Ook interessant voor u