Medezeggenschap: cliëntenraden; OR; VVAR; Raad van Stakeholders

Meander hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van klanten, medewerkers, vrijwilligers en andere stakeholders. Via de formele medezeggenschapsoverleggen, maar ook via rondetafeloverleggen dwars door de organisatie, themabijeenkomsten e.d. gaan we in gesprek en betrekt de raad van bestuur belanghebbenden actief bij de beleidsvorming binnen Meander. 

Klanten hebben inspraak

Als MeanderGroep hechten we veel waarde aan de mening van onze klanten en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten (of bewoners) de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg.

Cliëntenraden

Er zijn ook onderwerpen die meerdere klanten of bewoners raken, zowel in de thuiszorg als in onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg en advisering. 

Er zijn lokale cliëntenraden, ingesteld voor één locatie; clustercliëntenraden die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de cliënten binnen een van de clusters in de MeanderGroep (verpleeghuizen, wijkzorgcentra, thuiszorg en Wmo en bijzondere dienstverlening) en een centrale cliëntenraad. Van elke clustercliëntenraad zit één afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. Daarnaast wordt deze raad aangevuld met 2 tot 4 leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De centrale cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur van de MeanderGroep.

Voor meer informatie over de cliëntenraden kunt u contact opnemen met Saskia Keibek, ondersteuner centrale cliëntenraad. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 003145 561 6103 / 06 24219635 of via e-mail: clientenraad@mgzl.nl.

Vacatures

Op dit moment is er een vacature binnen de cliëntenraden voor een voorzitter cliëntenraad  voor verpleeghuis De Dormig, zorgbungalows Heiveld en Barbarahoes.

Jaarverslag 2019

Hier vindt u het Jaarverslag 2019 Centrale Cliëntenraad 

Folder

Meer informatie over onze cliëntenraden leest u in deze folder.

Ondernemingsraad (OR)

De inspraak van medewerkers is geregeld conform de WOR via de OR. De raad van bestuur heeft in de regel maandelijks overleg met de OR over lopende zaken en legt onderwerpen vooradvies of ter instemming voor aan de OR. Tenminste eenmaal per jaar heeft de OR overleg in aanwezigheid van (een delegatie van) de raad van toezicht.

Meer informatie in het jaarverslag van de OR over 2018.

Verzorgende en Verpleegkundige AdviesRaad (VVAR)

De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren voor de Raad van Bestuur. De VVAR vertegenwoordigt een grote beroepsgroep binnen Meander. De VVAR adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van Bestuur over zaken die het verpleegkundige en verzorgende handelen volgens gestelde (ethische) normen en kwaliteitseisen bevorderen. Daarmee levert de VVAR een bijdrage aan de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.
Ook draagt de VVAR haar kennis uit en stimuleert ze professionalisering door bijvoorbeeld het organiseren van beroepsinhoudelijke themabijeenkomsten.
Adviezen aan de RvB zijn niet bindend maar wel zwaarwegend voor de RvB.
De VVAR werkt aan de hand van een jaarplan en legt hier verantwoording over af.

Raad van stakeholders (RvS)

Om relevante externe stakeholders te betrekken bij strategische beleidsthema’s heeft Meander een RvS ingesteld. De RvS heeft ten minste twee maal per jaar overleg met de RvB.
De RvS adviseert de raad van bestuur over strategische beleidsthema’s en ontwikkelingen in de maatschappij die van strategisch belang zijn voor Meander en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur en de raad van toezicht en als platform voor overleg met en tussen stakeholders.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699