Meander hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van klanten, medewerkers, vrijwilligers en andere stakeholders. Via de formele medezeggenschapsoverleggen, maar ook via ronde tafeloverleggen dwars door de organisatie, themabijeenkomsten e.d. gaan we in gesprek en betrekt de raad van bestuur belanghebbenden actief bij de beleidsvorming binnen Meander.

Klanten hebben inspraak

Als MeanderGroep hechten we veel waarde aan de mening van onze klanten en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten (of bewoners) de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg.

Cliëntenraden

Er zijn ook onderwerpen die meerdere klanten of bewoners raken, zowel in de thuiszorg als in onze Wonen met Zorg-locaties. Deze onderwerpen komen aan de orde in de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg en advisering

De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden ingesteld voor één of soms twee locaties ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners binnen die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo/Sociaal Domein hebben ieder een cliëntenraad. Naast de cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad. Van iedere Wonen met Zorg-locatie zit één afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. De cliëntenraden thuiszorg en Wmo/Sociaal Domein vaardigen elk 2 leden af naar de centrale cliëntenraad. Daarnaast hebben in deze raad maximaal 3 onafhankelijke leden zitting, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van Meander, de ondersteuner. De centrale cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur van MeanderGroep en adviseert of stemt in met onderwerpen die alle klanten/bewoners van Meander raken.

Voor meer informatie over de cliëntenraden kunt u contact opnemen met Evelien Prevoo, ondersteuner centrale cliëntenraad. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06 429 422 90 of via e-mail: clientenraad@mgzl.nl.

Cliëntenraden MeanderGroep

De volgende cliëntenraden zijn binnen Meander actief:

Locatie(s)FunctieNaam
Cliëntenraad De Dormig-Heiveldvoorzittermw. J. de Bree
Cliëntenraad Lückerheidevoorzitterdhr. E. Olfen
Cliëntenraad Hambosvoorzitterdhr. L. Schoonen
Cliëntenraad Bocholtz-Simpelveld-Epenvoorzitterdhr. J. Thomas
Cliëntenraad Dokter Calshofvoorzitterdhr. C. van Rooij
Cliëntenraad Firenschatvoorzittermw. M. Hanssen
Cliëntenraad Heereveldvoorzitterdhr. L. Ondrejka
Cliëntenraad Kapelhofvoorzitterdhr. P. Hensgens
Cliëntenraad Kling Nulletvoorzitterdhr. J. Esser
Cliëntenraad Laethofvoorzittermw. E. Deckers
Cliëntenraad Vroenhof - Hoog Anstelvoorzittermw. Y. Vroomen
Cliëntenraad Thuiszorgvoorzitterdhr. S. Tilmans
Cliëntenraad Wmo/Sociaal Domeinvoorzitterdhr. H. Souren
Centrale Cliëntenraadvoorzittermw. M. Pluijmaekers


Vacatures

Bekijk hier de vacatures: Vacatures

Jaarverslag

Jaarverslag 2023 Centrale Cliëntenraad
Jaarverslag 2022 Centrale Cliëntenraad
Jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad
Jaarverslag 2020 Centrale Cliëntenraad

Folder

Meer informatie over onze cliëntenraden leest u in deze folder.

Medewerkers hebben inspraak

Naast onze klanten bewoners en diens naasten hecht Meander veel waarde aan de mening van onze medewerkers. Om klanten, bewoners en diens naasten van kwalitatief goede zorg te kunnen voorzien dienen medewerkers hun mening te kunnen geven over de uitvoering van hun werk.

Ondernemingsraad (OR)

De inspraak van medewerkers is geregeld conform de WOR via de OR. De raad van bestuur heeft in de regel maandelijks overleg met de OR over lopende zaken en legt onderwerpen voor advies of ter instemming voor aan de OR. Tenminste eenmaal per jaar heeft de OR overleg in aanwezigheid van (een delegatie van) de raad van toezicht.

Jaarverslagen OR

JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2022.pdf

Verzorgende en Verpleegkundige AdviesRaad (VVAR)

De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren voor de Raad van Bestuur. De VVAR vertegenwoordigt een grote beroepsgroep binnen Meander. De VVAR adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van Bestuur over zaken die het verpleegkundige en verzorgende handelen volgens gestelde (ethische) normen en kwaliteitseisen bevorderen. Daarmee levert de VVAR een bijdrage aan de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.
Ook draagt de VVAR haar kennis uit en stimuleert ze professionalisering door bijvoorbeeld het organiseren van beroepsinhoudelijke themabijeenkomsten.
Adviezen aan de RvB zijn niet bindend maar wel zwaarwegend voor de RvB.
De VVAR werkt aan de hand van een jaarplan en legt hier verantwoording over af.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep