Bewoners en klanten hebben inspraak

Als MeanderGroep hechten we veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Cliëntenraden en centrale cliëntenraad

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de thuiszorg en de hulp bij het huishouden (WMO/bijzondere dienstverlening), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen  die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo/bijzondere dienstverlening hebben ieder een cliëntenraad.  

Naast de cliëntenraden is er een  een centrale cliëntenraad. Van ieder verpleeghuis en wijkzorgcentrum zit één afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. De cliëntenraden thuiszorg en Wmo/bijzondere dienstverlening vaardigen elk 2 leden af naar de centrale cliëntenraad. Daarnaast hebben in deze raad 2 tot 4 onafhankelijke leden zitting, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van Meander, de ondersteuner. De centrale cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur van de MeanderGroep en adviseert of stemt in met onderwerpen die alle klanten/bewoners van Meander raken.

Cliëntenraden MeanderGroep

De volgende cliëntenraden zijn binnen Meander actief:

Locatie(s)FunctieNaam
Cliëntenraad De Dormig-BarbaraHoes-Heiveldvoorzittermw. J. de Bree
Cliëntenraad Expertisecentrum Lückerheidevoorzitterdhr. L. Souren
Cliëntenraad Zorg- en revalidatiecentrum Hambosvoorzitterdhr. L. Schoonen
Cliëntenraad Bocholtz-Simpelveld-Epenvoorzitterdhr. J. Thomas
Cliëntenraad Dokter Calshofvoorzitterdhr. C. van Rooij
Cliëntenraad Firenschatvoorzittermw. M. Hanssen
Cliëntenraad Heereveldvoorzitterdhr. L. Ondrejka
Cliëntenraad Kapelhof - Kling Nulletvoorzitterdhr. P. Hensgens
Cliëntenraad Laethofvoorzittermw. E. Deckers
Cliëntenraad Vroenhof-Hoog Anstelvoorzittervacant
Cliëntenraad Thuiszorgvoorzitterdhr. S. Tilmans
Cliëntenraad Wmo / bijzondere dienstverleningvoorzitterdhr. P. Hensgens
Centrale Cliëntenraadvoorzittermw. M. Pluijmaekers


Voor meer informatie over de cliëntenraden kunt u contact opnemen met Saskia Keibek, ondersteuner centrale cliëntenraad. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 003145 561 6103 / 06 24219635 of via e-mail: clientenraad@mgzl.nl.

Vacatures

Op dit moment zijn er 2 vacatures binnen de cliëntenraden:

Jaarverslag 2019

Hier vindt u het Jaarverslag 2019 Centrale Cliëntenraad 

Medewerkers hebben inspraak

Naast onze klanten bewoners en diens naasten hecht Meander veel waarde aan de mening van onze medewerkers. Om klanten, bewoners en diens naasten van kwalitatief goede zorg te kunnen voorzien dienen medewerkers hun mening te kunnen geven over de uitvoering van hun werk.

Ondernemingsraad (OR)

De inspraak van medewerkers is geregeld conform de WOR via de OR. De raad van bestuur heeft in de regel maandelijks overleg met de OR over lopende zaken en legt onderwerpen voor advies of ter instemming voor aan de OR. Tenminste eenmaal per jaar heeft de OR overleg in aanwezigheid van (een delegatie van) de raad van toezicht.

Meer informatie in het jaarverslag van de OR over 2019. (link nog toevoegen)

Verzorgende en Verpleegkundige AdviesRaad (VVAR)

De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren voor de Raad van Bestuur. De VVAR vertegenwoordigt een grote beroepsgroep binnen Meander. De VVAR adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van Bestuur over zaken die het verpleegkundige en verzorgende handelen volgens gestelde (ethische) normen en kwaliteitseisen bevorderen. Daarmee levert de VVAR een bijdrage aan de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie. Ook draagt de VVAR haar kennis uit en stimuleert ze professionalisering door bijvoorbeeld het organiseren van beroepsinhoudelijke themabijeenkomsten. Adviezen aan de RvB zijn niet bindend maar wel zwaarwegend voor de RvB. De VVAR werkt aan de hand van een jaarplan en legt hier verantwoording over af.