Werken aan Kwaliteit


Kwaliteit

Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen regie en regelruimte en trekken deze lijn ook door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze cliëntenraden.

Lees meer over het kwaliteitskader van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Veilig Incidenten Melden

De IGJ en de GGD  zien in Nederland toe op de kwaliteit van zorg en welzijn. Zorg is mensenwerk. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de toekomst wordt verkleind. MeanderGroep moeten incidenten goed onderzoeken om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen wij passende maatregelen nemen om deze oorzaken aan te pakken en de zorg steeds veiliger te maken. Iedere medewerker van Meander, heeft de plicht om incidenten te melden. Naast de interne VIM, is er is sommige gevallen een melding naar de IGJ, GGD of SZW verplicht.
VIM meldingen worden structureel in de teams besproken in kader van leren en verbeteren. Er wordt iedere 4 maanden per cluster gerapporteerd op het aantal meldingen, soort meldingen en de oorzaak van de melding. Hier worden vervolgens verbeteracties op uitgezet om zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg staan wij stil bij de manier waarop wij goede en verantwoorde zorg leveren aan onze klanten en hoe wij samen leren om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag volgen de reikwijdte zoals deze is omschreven in het landelijk Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent dat ons plan en verslag afgestemd zijn op onze klanten die een integraal aanbod ontvangen van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen en die 24 uur aangewezen zijn op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg.  

Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2023 Definitief
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2022 Definitief 

MeanderGroep levert ook zorg op basis van de wet Langdurige zorg in de thuissituatie. Klik hier voor de Inventarisatie vereisten addendum

Verbetertrajecten in de wijkverpleging

Het kwaliteitskader wijkverpleging en ons eigen kwaliteitskader Gewoon Kwaliteit zijn leidend binnen de organisatie van zorg en dienstverlening door de wijkverpleging. Om de zorg voor onze klanten en diens naasten continue te optimaliseren werken we aan verschillende verbetertrajecten. In 2022 en 2023 hebben we met name ingezet op:

 • Werken in diensten
 • Virtuele Thuiszorg
 • Uitbreiden en ontwikkelen VPT zorg in de wijk
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Continu verbeteren van de zorgprocessen
 • Leerlijnen wijkverpleging 
 • Ziekenhuis verplaatste zorg en het optimaliseren van de acute zorg in de wijkverpleging 
 • Buurtschakel

Alle verbetertrajecten sluiten aan bij het kwaliteitskader wijkverpleging en de speerpunten rondom de strategische zorgvisie 2022-2025 waarbij de verbetertrajecten allen vallen onder het programma: “regisseur in de wijk”.

Verbetertrajecten in de hulp bij de huishouding

Samenwerking:

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van de inwoners van de regio, houden wij oog voor de persoonlijke behoeften en verlangens vanuit alle invalshoeken. Onze Thuishulpen zijn daarbij de hoeksteen binnen Meander om oog te houden voor signalen die betrekking hebben op dit welbevinden. HbH wordt vaak ingezet als eerste vorm van dienstverlening bij een afname van de draagkracht van de klant. Daarnaast blijft HbH veelal actief betrokken wanneer de zorgzwaarte toeneemt en er meerdere disciplines betrokken worden bij de dienstverlening aan de klant. 

In de eerste fase, wanneer de Thuishulp de enige betrokkenen is, is deze signaleringsfunctie van grote waarde. Naast de ondersteuning die thuis geboden wordt, om de klant zijn eigen leven te laten leiden, heeft de Thuishulp oog voor het gedrag, het welbevinden van de klant. Dit kan aanleiding zijn om andere disciplines en deskundigheden van Meander gedurende het traject in te schakelen en daarmee samen te werken in de gehele keten. De kwaliteit van zorg wordt vergroot voor de klant, wanneer de klantreis naadloos aansluit bij de verschillende disciplines .

Wanneer we optimaal gebruik maken van de integrale samenwerking tussen verschillende disciplines, zal dit bijdragen aan het dichten van de zorgkloof. Meander is continu actief bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van de diensteverlening op maat. Door de prominente rol van de Thuishulp bij de klant thuis en in de keten, wordt de kennis en kunde van de medewerker optimaal ingezet. In samenwerking met andere disciplines wordt het complete ondersteunings- en zorgaanbod zo ingericht, dat alle betrokkenen interventies kunnen inzetten over de grenzen van de afdelingen en financieringsvormen heen. 

Bij een toenemende zorgvraag zal ook de dienstverlening op maat uitgebreid worden. Met meerdere disciplines zal een sluitend pakket van ondersteuningsvormen worden ingezet. Hierbij is het essentieel om structurele afstemming tussen alle disciplines te hebben waarbij continue oog is voor de eigen kracht en het welbevinden van de klant en de persoonlijke omstandigheden. De Thuishulp heeft hierin een prominente rol. Zij zijn vaak geruime tijd aanwezig in de thuissituatie en kunnen zo gedrag in het gehele systeem observeren en veranderingen signaleren. Het delen van deze informatie is nodig om het gezamenlijke plan van aanpak op maat te kunnen blijven leveren om de klant zo lang mogelijk thuis zijn eigen leven te kunnen laten leiden.

Opleiden:

Begin 2023 hebben alle medewerkers deelgenomen aan een workshop met als Thema “Omgaan met de dood”

Hiernaast is gestart met de inzet van werkbegeleiders. Deze werkbegeleiders worden ingezet voor:

 • Het inwerken van nieuwe medewerker bij onze klanten en alle overige vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de functie (bv digitale taken; ONS, declaratie van uren, salarisstrook, etc.).
 • Het ondersteunen van collega medewerkers op de werkvloer die een steuntje in de rug nodig hebben en hen begeleiden in klantsituaties; hoe de medewerker dit kan aanpakken, tips en tops geven. Daarnaast draagt de werkbegeleider voor de nazorg.
 • Het begeleiden en ondersteunen van social returnkandidaten (WEP-kandidaten) voor de duur van  3 maanden.
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor collega medewerkers met vragen over praktische zaken.
 • Signalerende functie naar manager toe om de ontwikkeling te bespreken en, indien nodig, te adviseren over de benodigde ondersteuning zoals bv verdere ondersteuning op de werkvloer of inzet jobcoach.

Leren en verbeteren door interne audits

Het uitvoeren van (interne) audits is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne audits vinden onder andere plaats op basis van wet- en regelgeving en onze interne processen. Het instrument interne audit wordt ingezet om verbeterkansen te identificeren zodat de Meandergroep haar prestaties kan verbeteren. Een effectief intern auditmanagementsysteem dient bij te dragen aan continu verbeteren. In 2022 is Meandergroep begonnen met het herinrichten van auditmanagement door de samenwerking te zoeken met de kwaliteitsfunctionarissen en procesregisseurs in de clusters. In 2023 zal het auditmanagementsysteem nog verder worden doorontwikkeld.

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep