(On)vrijwillige zorg

De Wet Zorg en Dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit. Deze wet vervangt de wet BOPZ. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant, bewoner of zijn omgeving. Bij het tegen gaan van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg gaat de wet uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Het stappenplan waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. 

2020 is voor organisaties een overgangsjaar om hun processen in te richten en af te stemmen op deze nieuwe wet.

In 2019 is binnen Meander een opstart gemaakt om de Wet Zorg en Dwang (Wzd) te kunnen implementeren per 1-1-2020. In oktober 2019 is gestart met een oriëntatie op de wet en is een projectgroep samengesteld. In  de projectgroep is een plan gemaakt om in kaart te brengen wat nodig is om tot een goede uitvoering van de wet te komen. Hierbij is een eerste aanzet gemaakt voor een beleidsplan omtrent onvrijwillige zorg en is een communicatieplan en scholingsplan ontwikkeld. MGZL heeft zich voor klachten omtrent onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).

Ten aanzien onvrijwillige zorg is besloten dat de implementatie in 2020 intramuraal opgepakt zal gaan worden. Voor de extramurale zorg is besloten  dat enkel vrijwillige zorg wordt toegepast. Het beleidsplan is voor 2020 vastgesteld en zal in 2021 verder doorontwikkeld worden. Vanwege de inzet van externe expertise in het stappenplan van de Wzd  is de samenwerking gezocht met zorgaanbieders in de regio en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Ook is de samenwerking benut om interpretatie van de wet gezamenlijk te doen, om daarmee in de regio gelijkluidende besluiten te nemen over het omgaan met de wet. 

De scholingen aan diverse groepen medewerkers  die met de Wzd te maken hebben, zijn voltooid en zorgverantwoordelijken zijn, aan de hand van hiervoor ontwikkelde registratieformulieren , doende de BOPZ dossiers opnieuw te beoordelen en om te zetten naar een Wzd dossier. Deze registratieformulieren leveren tevens de input voor de verantwoording aan de IGJ over de inzet van onvrijwillige zorg. Voor de praktische uitvoering van de wet zijn verder protocollen beschreven en processen vastgelegd.

Bewoners/familieleden/vertegenwoordigers worden vanwege coronabeperkingen per brief op de hoogte gesteld. Aan de brief is informatie toegevoegd over de werkzaamheden van de  cliëntenvertrouwenspersonen, die aan MGZL zijn toebedeeld.

Deze video geeft een korte uitleg.Lees hier onze folder Wet zorg en dwang

In dit document meer over De nieuwe Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang

Flyers

Zorgbelang Flyer Sonja Bos Zorgbelang Flyer Susan Hermans

Brandveiligheid

MeanderGroep hecht veel waarde aan de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en medewerkers. Deze veiligheid wordt dan ook op verschillende wijzen geborgd. Zo voldoen alle zorggebouwen aan de zwaarste brandveiligheidseisen conform bouwbesluit (gezondheidszorgfunctie) Alle wettelijke eisen, én de door ons aanvullende eisen, zijn in een brandveiligheidsbeleid vertaald.                               

Veiligheidsinspecties: deze worden uitgevoerd om te kijken of de gebouwen, terreinen en installaties nog voldoen. Daarnaast bezoekt de brandweer regelmatig onze locaties.                                     

Rookmelders: Alle ruimtes in onze locaties zijn voorzien van rookmelders. Op het moment dat een rookmelder wordt geactiveerd, wordt automatisch de brandweer en de altijd aanwezige bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld.                                         

BHV: onze BHV-ers hebben een cursus gevolgd en kennis wordt jaarlijks aangevuld om bevoegd en bekwaam te blijven.  DE BHV-ers hebben zich verdiept in de kennis van levensreddende eerste hulp en brand. Ook onze niet BHV-ers en vrijwilligers krijgen informatie over wat te doen bij brand. Jaarlijks vinder er op alle locaties ontruimingsoefeningen plaats. Verder is op elke locatie een ontruimingsplan.                                                                                                                                               

Voedselveiligheid

Op basis van de HACCP Voedselveiligheid stelt MeanderGroep hoge eisen aan de leveranciers. Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten op de locaties van Wonen met Zorg te borgen wordt er volgens strikte richtlijnen gewerkt en vinden en regelmatig interne audits plaats ter controle en bijsturing.