Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang is vanaf 1 januari 2020 een feit. Deze wet vervangt de wet BOPZ. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant, bewoner of zijn omgeving. Bij het tegen gaan van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg gaat de wet uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Het stappenplan waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de intramurale setting de bouwstenen om tot een goede uitvoering van de Wzd te komen gereed zijn. Gaandeweg de uitvoering zal nog helder worden waar aanpassingen nodig zijn of wat uitvoerders nog nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. Er is echter vertraging opgelopen in de implementatie door de omstandigheden als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Medewerkers zijn geschoold. De zorgverantwoordelijkheden, medische dienst, paramedici, intramurale managers, directie, zorgbemiddeling, casemanagers hebben een scholing en e-learning gevolgd. Voor alle andere medewerkers werkzaam in het primair proces is een mini-game Wzd ontwikkeld.

Meander heeft drie Wzd-functionarissen benoemd (twee SO’s, 1 GZ-psycholoog). Er zijn twee cliëntvertrouwenspersonen (CVP) benoemd. Dit is een samenwerking met Burgerkracht Limburg.

Om regionaal tot goede afspraken en samenwerkingen te komen op gebied van bijvoorbeeld externe deskundigheid, is Meander aangesloten bij het regio-overleg van de AWO.

Brandveiligheid

MeanderGroep hecht veel waarde aan de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en medewerkers. Deze veiligheid wordt dan ook op verschillende wijzen geborgd. Zo voldoen alle zorggebouwen aan de zwaarste brandveiligheidseisen conform bouwbesluit (gezondheidszorgfunctie) Alle wettelijke eisen, én de door ons aanvullende eisen, zijn in een brandveiligheidsbeleid vertaald.

Veiligheidsinspecties: deze worden uitgevoerd om te kijken of de gebouwen, terreinen en installaties nog voldoen. Daarnaast bezoekt de brandweer regelmatig onze locaties.     

Rookmelders: Alle ruimtes in onze locaties zijn voorzien van rookmelders. Op het moment dat een rookmelder wordt geactiveerd, wordt automatisch de brandweer en de altijd aanwezige bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld

BHV: onze BHV-ers hebben een cursus gevolgd en kennis wordt jaarlijks aangevuld om bevoegd en bekwaam te blijven. De BHV-ers hebben zich verdiept in de kennis van levensreddende eerste hulp en brand. Ook onze niet BHV-ers en vrijwilligers krijgen informatie over wat te doen bij brand. Jaarlijks vinder er op alle locaties ontruimingsoefeningen plaats. Verder is op elke locatie een ontruimingsplan.                                                                                                                                  

Voedselveiligheid

Op basis van de HACCP Voedselveiligheid stelt MeanderGroep hoge eisen aan de leveranciers. Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten op de locaties van Wonen met Zorg te borgen wordt er volgens strikte richtlijnen gewerkt en vinden en regelmatig interne audits plaats ter controle en bijsturing.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep