Veiligheid van zorg en wonen

(On)vrijwillige zorg


Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Wat houdt dit in?

De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Aan mensen met dementie moeten vrijheid en veiligheid geboden worden, onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt – zoals bij de BOPZ -  maar overal waar professionele zorg wordt gegeven. Ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. Het heeft lang geduurd voordat voor zorgorganisaties duidelijk werd hoe de wet moet worden toegepast. En nog steeds zijn er vragen en onduidelijkheden. Daarom wordt 2020 landelijk beschouwd als een overgangsjaar waarin we stap voor stap steeds meer volgens de nieuwe wet gaan werken.

In de nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant of zijn omgeving. In de thuiszorg (wijkverpleging en hulp bij het huishouden) verleent Meander alleen vrijwillige zorg.

Deze video geeft een korte uitleg.
Lees hier onze folder Wet zorg en dwang

1 juli 2020:  Hoe ver is Meander met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd)?

Het implementatietraject is inmiddels goed op gang gekomen, ondanks  de opgelopen vertraging door beperkingen die Meander had wegens het corona virus.

Het beleid omtrent het omgaan met (on)vrijwillige zorg is in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad  vastgesteld en protocollen en werkinstructies voor medewerkers zijn grotendeels geschreven. Op dit moment zijn de scholingen van medewerkers in volle gang. Na de zomer zal de eerste fase van het scholingstraject afgerond zijn en zullen de verpleegkundigen in de rol van zorgverantwoordelijke in ieder MDO over een bewoner/klant  de (on)vrijwillige zorg kritisch onder de loep nemen, uiteraard in samenspraak met de bewoner/klant en/of de vertegenwoordiger van de bewoner/klant.  Daar waar sprake is van onvrijwillige zorg, zullen de zorgverantwoordelijken goed bekijken of de zorg niet toch met een vrijwillig alternatief te realiseren is. Lukt dat niet, dan zal het stappenplan, dat is voorgeschreven in de wet, gevolgd worden. De Wzd-functionaris, een niet bij de zorg betrokken arts, kijkt mee met de zorgverantwoordelijke en ziet er op toe  dat onvrijwillige zorg op een zo min mogelijk ingrijpende manier gebeurt  en ook zo kort mogelijk duurt.

Ook hebben de cliëntvertrouwenspersonen zich voorgesteld binnen de organisatie. In de bijlagen is te zien, wie als onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen voor Meander optreden om bewoners/klanten en hun vertegenwoordigers te ondersteunen, mocht dat gewenst zijn. Mevrouw Bos is verbonden aan het cluster Wijkzorgcentra, mevrouw Hermans aan het cluster Verpleeghuiszorg. Tevens is weergeven voor welke zaken de cliëntvertrouwenspersonen te benaderen zijn.

In dit document meer over De nieuwe Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang

Flyers

Zorgbelang Flyer Sonja Bos
Zorgbelang Flyer Susan Hermans

Brandveiligheid

In onze locaties voor Wonen met Zorg wonen veel kwetsbare mensen. MeanderGroep hanteert hoge eisen ten aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties waar langdurige zorg wordt geboden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer indien nodig snel wordt gealarmeerd. 

Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.Ook onze medewerkers en vrijwilligers krijgen informatie over wat te doen bij brand. Ondanks plannen en controles leren ervaringen elders dat oefenen belangrijk is. Alleen zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt. Bij alle locaties van de MeanderGroep vinden jaarlijks oefeningen plaats.

Voedselveiligheid

Op basis van de HACCP Voedselveiligheid stelt Meandergroep hoge eisen aan de leveranciers.Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten op de locaties van Wonen met Zorg te borgen wordt er volgens strikte richtlijnen gewerkt.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699