Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang is sinds 1 januari 2020 inwerking getreden. Deze wet vervangt de wet BOPZ. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij het echt niet anders kan’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant, bewoner of zijn omgeving. Een stappenplan biedt waarborgen voor zorgvuldig omgaan met de wet. Inmiddels is de evaluatie van de wet in najaar 2022 afgerond. De minister heeft in een beleidsreactie in voorjaar 2023 de kamer geïnformeerd hoe zij omgaat met de vele aanbevelingen en welke wijzigingen zij in samenspraak met veldpartijen voorbereidt om de eenvoud, werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren.

Bij Meander is de wet van toepassing in het cluster Wonen met zorg. Recent is het beleid bijgesteld in lijn met  de kernwaarden en visie van Meander. Vrijwillige zorg is de regel en onvrijwillige zorg de uitzondering. En als onvrijwillige zorg nodig is, streven we er naar onvrijwillige zorg zo min mogelijk, zo kort mogelijk en zo licht mogelijk toe te passen.  

De uitvoering kan altijd beter. Een Kennisgroep  Wzd is doende de werkprocessen rond stappenplan en inrichting van ONS te verbeteren en het scholingsbeleid bij te stellen.  

Meander heeft Wzd-functionarissen benoemd (SO’s en GZ-psychologen) en alle verpleegkundigen zijn  zorgverantwoordelijke. Bewoners  kunnen zich laten ondersteunen door twee cliëntvertrouwenspersonen (CVP) vanuit samenwerking met Burgerkracht Limburg. 

Om regionaal tot goede afspraken en samenwerkingen te komen, is Meander aangesloten bij het regio-overleg van de AWO.

Verantwoorde vrijheid

Binnen Meander hanteren we het principe van verantwoorde vrijheid. Dat houdt in dat iedere bewoner zo veel mogelijk vrijheid krijgt, tenzij dit niet verantwoord is. De beslissing hiervoor ligt bij het Multidisciplinair overleg en wordt in overleg met de bewoner/familie/vertegenwoordiger genomen. Indien nodig wordt hierbij het stappenplan van de Wzd gevolgd.

Brandveiligheid

MeanderGroep hecht veel waarde aan de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en medewerkers. Deze veiligheid wordt dan ook op verschillende wijzen geborgd. Zo voldoen alle zorggebouwen aan de zwaarste brandveiligheidseisen conform bouwbesluit (gezondheidszorgfunctie) Alle wettelijke eisen, én de door ons aanvullende eisen, zijn in een brandveiligheidsbeleid vertaald.

Veiligheidsinspecties: deze worden uitgevoerd om te kijken of de gebouwen, terreinen en installaties nog voldoen. Daarnaast bezoekt de brandweer regelmatig onze locaties.     

Rookmelders: Alle ruimtes in onze locaties zijn voorzien van rookmelders. Op het moment dat een rookmelder wordt geactiveerd, wordt automatisch de brandweer en de altijd aanwezige bedrijfshulpverlening (BHV) ingeschakeld

BHV: onze BHV-ers hebben een cursus gevolgd en kennis wordt jaarlijks aangevuld om bevoegd en bekwaam te blijven. De BHV-ers hebben zich verdiept in de kennis van levensreddende eerste hulp en brand. Ook onze niet BHV-ers en vrijwilligers krijgen informatie over wat te doen bij brand. Jaarlijks vinder er op alle locaties ontruimingsoefeningen plaats. Verder is op elke locatie een ontruimingsplan.                                                                                                                                  

Voedselveiligheid

Op basis van de HACCP Voedselveiligheid stelt MeanderGroep hoge eisen aan de leveranciers. Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten op de locaties van Wonen met Zorg te borgen wordt er volgens strikte richtlijnen gewerkt en vinden en regelmatig interne audits plaats ter controle en bijsturing.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep