Deze pagina geeft informatie over het zorgaanbod van het Regionaal Expertise Centrum Korsakov van MeanderGroep Zuid-Limburg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Deze pagina is bedoeld voor bewoners, naasten en professionals in de zorg. U kunt deze informatie ook raadplegen via de folder op deze pagina.

Het syndroom van Korsakov is een chronische aandoening waarbij geheugenfuncties zijn aangetast. Het wordt veelal veroorzaakt door langdurig (overmatig) alcoholgebruik, in combinatie met een slechte voedingstoestand en vitamine B1-gebrek. De geheugenstoornis manifesteert zich door achteruitgang in het vermogen om nieuwe informatie te leren, nieuwe indrukken op te nemen en de onmogelijkheid om zich eerder geleerde dingen te herinneren. Daarnaast treden er stoornissen op binnen het denken, waarbij planning, uitvoering en organisatie wordt geregeld. Daarom is voor mensen met het syndroom van Korsakov dagstructuur heel belangrijk, maar ook een stimulerende, veilige en bekende leefomgeving. Afhankelijk van de mate van het verlies, is er bijvoorbeeld meer behoefte aan structuur, stimulering, sociale interactie en sfeer.

Expertisecentrum Lückerheide

Wanneer iemand in de Lückerheide komt wonen, zijn er vaak oriëntatiestoornissen aanwezig, zoals het verlies van tijdsbesef of het niet meer herkennen van vertrouwde plekken of personen. Na verloop van tijd kan er stabilisatie van het cogintief functioneren optreden of kan er herstel optreden. De herinneringen uit het verre verleden en de algemene intellectuele functies blijven grotendeels behouden. Verder zijn er ook andere neurologische stoornissen en lichamelijke aandoeningen mogelijk ten gevolge van het chronische alcoholgebruik, zoals stoornissen in het bewegingsapparaat en oogstoornissen.

Algemeen wordt aangenomen dat vooral het eerste jaar na alcoholonthouding de periode is waarin herstel van geheugenstoornissen te verwachten is. Daarna lijkt de kans op verbetering gering en blijft de toestand vrij stabiel. Na verloop van tijd kan er een dementie optreden ten gevolge van de beschadigingen aan de bloedvaten in de hersenen. De bewoners kunnen gebruik maken van verschillende disciplines die gespecialiseerd zijn op het gebied van Korsakov.

MeanderGroep is aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum. Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van zorginstellingen, die zich inzet voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.  

Zorgaanbod voor mensen met het syndroom van Korsakov

Veelal worden mensen met het syndroom van Korsakov na een incident of verwaarlozing opgenomen in een algemeen ziekenhuis of een GGZ-instelling. Voor mensen met ernstige stoornissen en/of een grote zorgbehoefte is verblijf in een expertisecentrum op een gespecialiseerde afdeling noodzakelijk. De Lückerheide biedt deze bewoners specifieke zorg en begeleiding. Uit de praktijk blijkt dat mensen met Korsakov het beste functioneren in een groep mensen met gelijksoortige problematiek. Derhalve zijn er 2 afdelingen (Tulp en Iris) en een woonvorm (Tulp C) in de Lückerheide ingericht. 

Een andere optie is het aanbod van het gespecialiseerd Korsakov team in de thuissituatie en de daarbij behorende dagbesteding en dagbehandeling vanuit het Vlijtig Liesje

In de video hieronder krijgt u een rondleiding op onze afdelingen.

Verblijf op afdeling Tulp, Iris en Tulp c

Het beleid en de visie van de Tulp, Iris en Tulp c is een aanvulling op de zorgvisie van MeanderGroep en de Lückerheide. Deze afdelingen spelen in op de belevingswereld en de behoeften van de specifieke doelgroep door onder andere structuur, empathisch directieve benadering en verschillende activiteiten aan te bieden.

Mensen met het syndroom van Korsakov functioneren vooral goed in een specifieke woon- en leefomgeving. Belangrijk voor deze doelgroep zijn rust, regelmatig, ruimte en bewegingsvrijheid. Autonomie, gelijkwaardigheid en respect zijn de voornaamste uitgangspunten.

Voor alle afdelingen gelden duidelijke afdelingsregels. Zodra men op de afdeling komt wonen, is alcohol en drugsgebruik niet toegestaan.

De medewerkers van de afdelingen zijn geschoold in het bieden van structuur, het omgaan met de specifieke geheugen gedragsproblematiek en het stimuleren van de mogelijkheden, verbetering van inprenting en het geheugen van de bewoner. Dit alles krijgt vorm door middel van de empathisch directieve benadering en de toepassing van foutloos leren. 

Afdeling TulpAfdeling Tulp

Afdeling Tulp biedt plaats aan 24 bewoners. De afdeling beschikt over twee gemeenschappelijke woonkamers met open keukens. Bewoners beschikken over een één- of tweepersoonskamer met eigen of gedeelde sanitaire voorzieningen. Tevens kunnen bewoners gebruik maken van de aanliggende patiotuinen. Binnen het therapeutisch leefklimaat ligt de nadruk op een rustige en prikkelarme omgeving, zodat de bewoner zich thuis, veilig en prettig voelt.

Een goed woon-, leef- en werkklimaat is van groot belang. Dit kan echter alleen indien er duidelijke afspraken gemaakt worden. Voor een goede sfeer wordt van alle bewoners verwacht dat zij de afdelingsregels in acht nemen. Er wordt getracht het functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied tot een maximaal haalbaar niveau te tillen. Dit krijgt vorm door middel van een therapeutisch leefklimaat, de empathisch directieve benadering en de medische en paramedische behandeling. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten met een arbeidsmatig en met een recreatief karakter. Arbeidsmatige activiteiten bestaan uit tuinwerkzaamheden, houtbewerking, huishoudelijke werkzaamheden, werken in de winkel, post rondbrengen, etc. De recreatieve activiteiten bestaan uit zwemmen, fietsen, wandelen, fitnessen, etc.

Daarnaast wordt van iedere bewoner verwacht dat hij/zij in meer of mindere mate kleine huishoudelijke werkzaamheden verricht, zoals kamer opruimen, tafels dekken, kleding wassen en strijken. Zowel de arbeidsmatige als de recreatieve activiteiten worden in overleg met de bewoner afgestemd en beschreven in het zorgleefplan. Door dit therapeutisch leefklimaat is de afdeling Tulp geschikt voor zowel diagnostiek en verder onderzoek, langdurige zorg alsook voor bewoners met resocialisatiemogelijkheden.

Indien blijkt dat na verloop van tijd de bewoner (door cognitieve en/of fysieke) achteruitgang niet binnen het therapeutisch leefklimaat van afdeling Tulp past, zal er gekeken worden naar een andere woonsetting.

Afdeling Iris

Afdeling Iris biedt plaats aan 28 bewoners. De afdeling is ingericht met twee gemeenschappelijke woonkamers, 2 open keukens en zowel één-als twee-persoonskamers. 

Het therapeutisch leefklimaat krijgt op afdeling Iris een andere doelstelling. Deze afdeling is meer gericht op begeleiding en hulp bieden in plaats van sturing geven. Dit alles krijgt vorm doordat er door de cognitieve en fysieke achteruitgang bij de bewoners minder van hen verwacht kan en mag worden.

Er wordt getracht het functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied stabiel te houden. Dit krijgt vorm door het verrichten van kleine huishoudelijke taken, een dagprogramma op maat en activiteiten in klein groepsverband. Het activiteitenprogramma bestaat grotendeels uit recreatieve dagbesteding, zoals zwemmen, wandelen, gymmen etc. 

Afdeling Iris is een afdeling voor langdurig verblijf. Hier zal geen resocialisatietraject plaatsvinden.

Afdeling Tulp c

Deze afdeling biedt plaats aan 7 bewoners. Afdeling Tulp c is ingericht met een gemeenschappelijke woonkamer met een open keuken. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer die naar individuele smaak en behoeften kan worden ingericht. Er wordt een zo normaal mogelijk woon-leefklimaat nagestreefd. Het bieden van een sociale structuur, zoals uitstapjes, gezamenlijk kaarten, sporten etc. draagt hier aan bij. Groepscohesie is erg belangrijk. Binnen de afdeling zijn woorden als huiselijkheid, sfeer, cultuur, samen activiteiten ondernemen, in de tuin werken, boodschappen doen en koken kernbegrippen. Van de bewoners wordt verwacht dat men deelneemt aan de groepsactiviteiten.

Kenmerken van kleinschalige zorg zijn: hoog wooncomfort, individuele kamers, gezamenlijk participeren in het dagelijks huishouden.

Op basis van de individuele taken wordt de huidige mate van functioneren behouden in een woonomgeving die zoveel lijkt op de thuissituatie. Het verblijf op de afdeling is niet vrijblijvend. Wanneer er uiteindelijk geen match tussen de groep is, zal er gekeken worden naar een andere woonsetting.

DagbehandelingDagbehandeling/Dagbesteding

Dagbehandeling en dagbesteding het Vlijtig Liesje is een professionele, kleinschalige dagbesteding voor klanten die problemen ondervinden met de uitvoering van executieve functies ten gevolge van alcoholabusus. Deze klanten krijgen begeleiding en zorg op maat door deskundig personeel. We richten ons op drie doelgroepen: 

• Intramurale klanten van afdeling Tulp die in een resocialisatietraject zitten
• Klanten die thuiswonen maar gebaat zijn bij een zinvolle dagbesteding
• Klanten die thuiswonen met het doel om opgenomen te worden te komen wonen in de Lückerheide

Thuiszorg

De cliënt kan naast de verpleging en verzorging van Meander Thuiszorg ook terecht bij het gespecialiseerd team Korsakov. Bekijk hier de folder van het gespecialiseerd team Korsakov. Tevens vindt er een intensieve samenwerking plaats met casemanagers Dementie, huisartsen en andere professionals in de thuissituatie. Bij signalen van alcohol-afhankelijkheid in combinatie met cognitieve beperkingen, kunnen zij via het Multidisciplinaire Korsakov Kernteam Korsakov van MeanderGroep, een beroep doen op het gespecialiseerd team Korsakov.

De video over het ambulante expertiseteam bekijkt u hier:

Neem contact op door te bellen met Kristel Hakke, T: 06 111 991 30 of Maik Hendriks, T: 06 213 045 52 of mail naar korsakov@mgzl.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep