Deze pagina geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep Zuid-Limburg voor mensen met het syndroom van Korsakov en is bedoeld voor bewoners, familie en zorgprofessionals. U kunt deze informatie ook raadplegen via de folder op deze pagina.

Het syndroom van Korsakov is een chronische aandoening waarbij geheugenfuncties zijn aangetast. Het wordt veelal veroorzaakt door langdurig (overmatig) alcoholgebruik, in combinatie met een slechte voedingstoestand en vitamine B1-gebrek. De geheugenstoornis manifesteert zich door achteruitgang in het vermogen om nieuwe informatie te leren, nieuwe indrukken op te nemen en de onmogelijkheid om zich eerder geleerde dingen te herinneren. Daarnaast treden er stoornissen op binnen het denken, waarbij planning, uitvoering en organisatie wordt geregeld. Daarom is voor mensen met het syndroom van Korsakov dagstructuur heel belangrijk, maar ook een stimulerende, veilige en bekende leefomgeving. Afhankelijk van de mate van het verlies, is er bijvoorbeeld meer behoefte aan structuur, stimulering, sociale interactie en sfeer.

Expertisecentrum Lückerheide

Wanneer iemand in de Lückerheide komt wonen, zijn er vaak oriëntatiestoornissen aanwezig, zoals het verlies van tijdsbesef of het niet meer herkennen van vertrouwde plekken of personen. Na verloop van tijd wordt er een stabiel beeld gevormd of kan er herstel optreden. De herinneringen uit het verre verleden en de algemene intellectuele functies blijven grotendeels behouden. Verder zijn er ook andere neurologische stoornissen en lichamelijke aandoeningen mogelijk ten gevolge van het chronische alcoholgebruik, zoals stoornissen in het bewegingsapparaat en oogstoornissen.

Algemeen wordt aangenomen dat vooral het eerste jaar na alcoholonthouding de periode is waarin herstel van geheugenstoornissen te verwachten is. Daarna lijkt de kans op verbetering gering en blijft de toestand vrij stabiel. De bewoners kunnen gebruik maken van o.a. de volgende hulpverleners: verzorgenden en verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, specialisten Ouderengeneeskunde, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. MeanderGroep is aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum. Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van zorginstellingen, die zich inzet voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov. Zorgaanbod voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Veelal worden mensen met het syndroom van Korsakov na een incident of verwaarlozing opgenomen in een algemeen ziekenhuis, om van daaruit te worden overgeplaatst naar een geestelijke gezondheidszorginstelling. Van daaruit gaan ze weer zelfstandig thuis wonen of naar een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Voor mensen met ernstige stoornissen en/of een grote zorgbehoefte is verblijf in een verpleeghuis op een gespecialiseerde afdeling noodzakelijk. Lückerheide biedt deze bewoners specifieke zorg en begeleiding. Aangezien zij het beste blijken te functioneren in een groep mensen met gelijksoortige problematiek, zijn er aparte afdelingen en een woonvorm in het de locatie ingericht. 

In de video hieronder krijgt u een rondleiding op onze afdelingen.

Verblijf op afdeling Tulp, Iris en Tulp c

Het beleid en de visie van de Tulp, Iris en Tulp c is een aanvulling op de zorgvisie van MeanderGroep en de Lückerheide. Deze afdelingen spelen in op de belevingswereld en de behoeften van de specifieke doelgroep door onder andere structuur, empatisch directieve benadering en verschillende activiteiten aan te bieden. Mensen met het syndroom van Korsakov functioneren vooral goed in een specifieke woon- en leefomgeving. Belangrijk voor deze doelgroep zijn rust, ruimte en bewegingsvrijheid. Autonomie, gelijkwaardigheid en respect zijn de voornaamste uitgangspunten.

Voor alle afdelingen gelden duidelijke afdelingsregels. Binnenshuis zijn er rookruimten aanwezig. Ook mogen de bewoners in de patiotuinen van de desbetreffende afdelingen roken. Zodra men op de afdeling komt wonen, is alcohol en drugsgebruik niet toegestaan.

De medewerkers van de afdelingen zijn geschoold in het bieden van structuur, het omgaan met de specifieke geheugen- en gedragsproblematiek en het stimuleren van de mogelijkheden, verbetering van inprenting en het geheugen van de bewoner. Dit alles krijgt vorm door het begeleiden door middel van het foutloos leren en een goede balans te vinden tussen een empathische en een directieve benadering.

Afdeling TulpAfdeling Tulp

Afdeling Tulp biedt plaats aan 28 bewoners. De afdeling is ingericht met twee gemeenschappelijke woonkamers, met open keukens en zowel één- als tweepersoonskamers. Binnen het therapeutisch leefklimaat ligt de nadruk op een rustige en prikkelarme omgeving, zodat de bewoner zich thuis, veilig en prettig voelt. Er wordt getracht het functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied tot een maximaal haalbaar niveau te tillen. Dit krijgt vorm door middel van een therapeutisch leefklimaat, de empathisch directieve benadering en de medische en paramedische behandeling.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten met een arbeidsmatig en met een recreatief karakter. Arbeidsmatige activiteiten bestaan uit tuinwerkzaamheden, houtbewerking, huishoudelijke werkzaamheden, werken in de winkel, post rondbrengen, etc. De recreatieve activiteiten bestaan uit zwemmen, fietsen, wandelen, fitnessen, etc.

Daarnaast wordt van iedere bewoner verwacht dat hij/zij in meer of mindere mate kleine huishoudelijke werkzaamheden verricht, zoals kamer opruimen, tafels dekken, kleding wassen en strijken. Zowel de arbeidsmatige als de recreatieve activiteiten worden in overleg met de bewoner afgestemd en beschreven in het zorgleefplan.

Door dit therapeutisch leefklimaat is de afdeling Tulp geschikt voor zowel langdurige zorg alsook voor bewoners met resocialisatiemogelijkheden.

Indien blijkt dat na verloop van tijd de bewoner (door cognitieve en/of fysieke) achteruitgang niet binnen het therapeutisch leefklimaat van afdeling Tulp past, zal er gekeken worden naar een andere woonsetting.

Afdeling Iris

Afdeling Iris biedt plaats aan 28 bewoners. De afdeling is ingericht met twee gemeenschappelijke woonkamers, 2 open keukens en zowel één-als twee-persoonskamers.

Het therapeutisch leefklimaat krijgt hier vorm door meer huiselijkheid. Begeleiding en hulp bieden staat hier meer op de voorgrond dan directieve sturing geven. Dit alles krijgt vorm doordat er sprake is van een empathisch directieve benadering, waarbij empathie en hulp geven meer op de voorgrond staat.

Er wordt getracht het functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied stabiel te houden. Dit krijgt vorm door het verrichten van kleine huishoudelijke taken, een activiteitenprogramma en de empathisch directieve benadering. Het activiteitenprogramma bestaat grotendeels uit recreatieve dagbesteding, zoals zwemmen, wandelen, gymen etc.

Afdeling Iris is een afdeling voor langdurig verblijf. Hier zal geen resocialisatietraject plaatsvinden.

Afdeling Tulp c

Deze afdeling biedt plaats aan 7 bewoners. Afdeling Tulp c is ingericht met een gemeenschappelijke woonkamer met een open keuken. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer die naar individuele smaak en behoeften kan worden ingericht. Er wordt een zo normaal mogelijk woon-leefklimaat nagestreefd. Corrigerende en beperkende maatregelen zijn zo min mogelijk aan de orde van de dag. Het bieden van een sociale structuur, zoals uitstapjes, gezamenlijk kaarten, sporten etc. draagt hier aan bij. Groepscohesie is erg belangrijk. Binnen de afdeling zijn woorden als huiselijkheid, sfeer, cultuur, samen activiteiten ondernemen, in de tuin werken, boodschappen doen en koken kernbegrippen. Van de bewoners wordt verwacht dat men deelneemt aan de groepsactiviteiten.

Kenmerken van kleinschalige zorg zijn: hoog wooncomfort, individuele kamers, gezamenlijk participeren in het dagelijks huishouden.

Op basis van de individuele taken wordt de zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden. Het verblijf op de afdeling is niet vrijblijvend. Wanneer er uiteindelijk geen match tussen de groep is, zal er gekeken worden naar een andere woonsetting binnenshuis.

Dagbehandeling


Dagbehandeling

Wanneer een bewoner met het syndroom van Korsakov deelneemt aan dagbehandeling Jasmijn, bestaat de mogelijkheid om het dagprogramma en de dagstructuur van afdeling Tulp te volgen. De activiteiten worden, evenals de maaltijden, op de afdeling Tulp gevolgd. De bewoner kan deelnemen aan de bij hem of haar passende activiteiten zoals deze aangeboden worden op de afdeling.


Thuiszorg

Om na resocialisatie de terugkeer naar huis te ondersteunen, kan de bewoner naast de verpleging en verzorging van Meander Thuiszorg ook terecht bij de Ambulante Korsakov zorg.

Tevens vindt er een intensieve samenwerking plaats met de casemanagers dementie. Bij signalen van alcohol-afhankelijkheid in combinatie met cognitieve beperkingen, kunnen zij via de zorgbemiddeling van MeanderGroep een beroep doen op het ambulante expertiseteam Korsakov. Via deze zorgbemiddeling kan dit multidisciplinaire team ook ingeschakeld worden door extramurale hulpverleners en/of mantelzorger.

De video over het ambulante expertiseteam bekijkt u hier:

Neem contact op door te bellen met Kristel Hakke, T: 06 111 991 30 of Maik Hendriks, T: 06 213 045 52 of mail naar korsakov@mgzl.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep