Persbericht, Gemeentelijke gunning

Gemeentelijke gunning aan Met Elkaar Landgraaf (MEL) realiseert structurele en duurzame transformatie in Landgraafse Wmo.

Gemeente Landgraaf gunt ‘Met Elkaar Landgraaf’ (MEL) een contract van drie jaar, met vier keer de mogelijkheid tot verlenging met steeds een periode van één jaar. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject voor de gemeentelijke zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Elkaar Landgraaf is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen: Levanto, MeanderGroep, Mondriaan, NOVIzorg, Radar, SchoonGMS/Relim en SGL.

De organisaties die Met Elkaar Landgraaf vormen, hebben de afgelopen jaren al samen Wmo-ondersteuning verzorgd in Landgraaf. Door nu de krachten te bundelen ontstaat er een breed en beter op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning, dichtbij de burger.

De juiste ondersteuning op de juiste plek

De nauwe samenwerking tussen alle zorgverleners, gemeente en Welzijnswerk Welsun voorziet in alle vormen van Wmo-begeleiding: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en regievoering. Bovendien zorgt het gezamenlijk aanpakken van al deze maatschappelijk hulp ervoor dat cliënten de juiste ondersteuning sneller op de juiste plek krijgen. Voor de meeste cliënten verandert er verder niets. De voor hen vertrouwde partij(en) blijven de ondersteuning bieden zoals zij dit gewend zijn. Voor de cliënten die begeleiding ontvangen van organisaties die geen onderdeel uitmaken van MEL wordt bekeken hoe de zorg wordt gecontinueerd. De MEL- organisaties zullen deze zorg in principe overnemen waarbij er sprake is van een zorgvuldige overdracht en overgangstermijn. In de basis verandert er niets ten aanzien van de ondersteuning die de cliënt zal ontvangen; datgene wat nodig is om de cliënt zo zelfredzaam mogelijk zijn leven vorm te geven wordt ingezet of georganiseerd. Zo dicht mogelijk bij huis, met aandacht en betrokkenheid.

Snel geholpen bij iedere hulpvraag

Landgraafse (jong)volwassenen en ouderen die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo, krijgen bij Met Elkaar Landgraaf snel hulp op maat. Of het nu gaat om een enkelvoudige hulpvraag óf om meervoudige, complexe multiproblematiek: alle hulpvragen voortkomend uit somatische, verstandelijke, psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen/beperkingen worden door Met Elkaar Landgraaf opgepakt. De samenwerkende partners ontsluiten ook hun brede netwerk waarmee zorg en ondersteuning in Landgraaf verder versterkt en compleet kan worden.

Een aanpak op maat Gekeken wordt naar wat iemand kan en wil en vervolgens naar wat iemand nodig heeft. ‘Wat is belangrijk voor u?’ in plaats van ‘Wat is er aan de hand met u?’ Dat doet Met Elkaar Landgraaf met vaste, vertrouwde gezichten, de inzet van gezamenlijke kennis en kunde en het betrekken van familie en verwanten bij de dienstverlening.

Prettig wonen in Landgraaf

Landgraaf, waar het prettig is om te wonen en te werken, waar mensen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. Waar de benodigde ondersteuning op de persoon/situatie afgestemd is en zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden. Waar een naadloze keten van informele en formele ondersteuning is, waarin iedereen naar vermogen meedoet, veerkrachtig is en – voor zover mogelijk- zelf regie voert over eigen welbevinden. Dát is waar Met Elkaar Landgraaf naartoe werkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulette van Lierop, manager Marketing & Communicatie MeanderGroep: 06-53693255

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep