Voorzitter cliëntenraad Vroenhof – Hoog Anstel

MeanderGroep hecht veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de thuiszorg en de hulp bij het huishouden (WMO/bijzondere dienstverlening), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen  die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo/bijzondere dienstverlening hebben ieder een cliëntenraad.  Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn. 

De cliëntenraad van de wijkzorgcentra Vroenhof en Hoog Anstel is per direct op zoek naar een voorzitter.

Wijkzorgcentrum Hoog Anstel en Vroenhof

In wijkzorgcentrum Hoog Anstel wonen 39 bewoners die verzorgingshuiszorg ontvangen. Met een veelzijdig zorgpakket wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de individuele behoeften van de bewoners. De zorgverlening begint dan ook pas met datgene waartoe de bewoner zelfstandig niet meer in staat is. Waar mogelijk houdt de bewoner de regie zoveel mogelijk in eigen handen. In Hoog Anstel is tevens Logeerhuis Parkstad gevestigd, een plek waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als ze zorg nodig hebben en niet thuis kunnen verblijven. Als overbruggingszorg, als iemand uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog onvoldoende hersteld bent om weer zelfstandig thuis te wonen. Of als respijtzorg, indien een mantelzorg even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of om andere redenen.

In wijkzorgcentrum Vroenhof wordt verpleeghuiszorg geboden aan 18 mensen met dementie (PG). Deze verblijven op de zogeheten transferafdeling van de MeanderGroep. Het verblijf is van tijdelijke aard. Ook biedt zorgcentrum Vroenhof verzorgingshuis zorg aan 36 mensen met lichamelijke en psychische beperkingen. Deze bewoners wonen in het woonzorggedeelte.

Wij zijn op zoek naar:  Een VOORZITTER voor de CLIENTENRAAD Vroenhof – Hoog Anstel

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor familie. Een cliëntenraad functioneert door een goed overleg met de directie door middel van een open dialoog. De voorzitter heeft een belangrijke rol in deze: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de cliënten en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken hebben met name het dagelijkse leven van de bewoners als onderwerp. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren?

Lid zijn van een cliëntenraad betekent dat er inzet van u verwacht wordt, en kennis van de regelgeving omtrent cliëntmedezeggenschap. Van een cliëntenraadslid wordt verwacht dat hij/zij niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook een visie heeft op de gebeurtenissen die plaatsvinden en daarop anticipeert. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de komende ontwikkelingen en reageert hierop in het belang van de cliënten. En dat allemaal gezien vanuit de beleving van de bewoners.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

 • zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering;
 • de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • zich te verdiepen in de zorg in Nederland, bij Meander en specifiek in Vroenhof en Hoog Anstel;
 • zich te kunnen inleven in de belangen van cliënten en in staat is de gemeenschappelijke  belangen van cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
 • kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap cliënten;
 • vanuit de cliëntenraad zitting te nemen in de centrale cliëntenraad en daar te kunnen omgaan met het mandaat dat hij of zij vanuit de cliëntenraad krijgt, rekening houdend met het feit dat de centrale cliëntenraad de belangen behartigt van alle bewoners en klanten van Meander en locatie overstijgend werkt;
 • over goede sociale vaardigheden te beschikken en een verbinder te zijn (samenwerken in teamverband binnen de cliëntenraad, tussen de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en het management);
 • over goede  communicatieve vaardigheden te beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij bieden u:

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Meander van nabij te volgen
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van bewoners van Vroenhof en Hoog Anstel  te helpen versterken 

Praktische informatie

 • Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend
 • Kandidaten worden door een selectiecommissie geïnterviewd.
 • De cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en de clusterdirecteur benoemt.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt MGZL graag uw aanmelding via per e-mail naar Angelique Vermeulen: angeliquevermeulen@mgzl.nl 

Voor meer informatie kunt u bellen met Angelique Vermeulen, manager. Tel: 045 211 48 00 of 06 433 644 65.

Voor meer informatie kunt u hier de pagina bekijken o.a. over Medezeggenschap: cliëntenraden; OR; VVAR; Raad van Stakeholders.

Ik wil solliciteren