Voorzitter cliëntenraad Lückerheide

Maak het verschil voor onze bewoners!

Bent u de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad Lückerheide?

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor naasten. Door middel van een open dialoog is er een goed overleg met de directie en het management. De voorzitter heeft hierin een belangrijke rol: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de bewoners en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken hebben met name het dagelijkse leven van de bewoners als onderwerp. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren? Als lid van een cliëntenraad kunt u zich verplaatsen in de belevingswereld van onze bewoners en zet u zich voor hen in. Naast kennis van de regelgeving op het gebied van cliëntmedezeggenschap, heeft u ook een visie op de gebeurtenissen die plaatsvinden en anticipeert u daarop. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de toekomstige ontwikkelingen. U reageert op deze ontwikkelingen in het belang van de bewoners.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

 • zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering
 • de leden te stimuleren tot een bijdrage
 • zich te verdiepen in de zorg in Nederland, bij MeanderGroep en specifiek binnen Lückerheide
 • zich te kunnen inleven in de belangen van bewoners en in staat is de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen
 • kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap bewoners
 • vanuit de cliëntenraad zitting te nemen in de Centrale Cliëntenraad en daar te kunnen omgaan met het mandaat dat hij/zij vanuit de cliëntenraad krijgt, rekening houdend met het feit dat de Centrale Cliëntenraad de belangen behartigt van alle bewoners en klanten van Meander en locatie-overstijgend werkt.

De voorzitter beschikt over:

 • goede sociale vaardigheden en is een verbinder tussen de leden van de cliëntenraad, tussen de cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en het management/ directie;
 • vaardigheden om zakelijk maar betrokken leiding te geven aan eenvergadering
 • goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden)
 • het vermogen om met vertrouwelijke informatie om te kunnen gaan.

Als voorzitter hebt u:

 • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen MeanderGroep van nabij te volgen
 • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de bewoners van Lückerheide te helpen versterken.

Praktische informatie:

 • het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend
 • kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de cliëntenraad of een afvaardiging daarvan
 • de cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en wordt door de directie uitgenodigd voor een gesprek
 • in samenspraak tussen de directie en de cliëntenraad wordt de voorzitter benoemd voor een periode van 4 jaar.

Tijdsinvestering:

De cliëntenraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De Centrale Cliëntenraad van MeanderGroep Zuid-Limburg, waar u de cliëntenraad van de Lückerheide vertegenwoordigt, komt ook ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen moeten natuurlijk worden voorbereid (lezen van documenten), maar het vraagt ook dat u als voorzitter waar nodig afstemt met de leden van de cliëntenraad. Ook onderhoudt u contact met het management van de Lückerheide. Zeker met het oog op de nieuwbouw van de Lückerheide vraagt dit alles de nodige tijdsinvestering; daar moeten we eerlijk over zijn. Houd rekening met ongeveer 3 tot 6 uur per week gemiddeld. Dat lijkt veel maar het is dankbaar en relevant werk en vooral van onschatbare waarde voor alle bewoners van Lückerheide.

Interesse?

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt de cliëntenraad graag vóór 1 december een motivatiebrief en CV per e-mail: leonsouren@mgzl.nl

Informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Mieke Franssen, directeur T 06 536 660 86 E miekefranssen@mgzl.nl

of met de huidige voorzitter Léon Souren T 06 226 675 40 E leonsouren@mgzl.nl

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep