Leren en werken aan kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

Gewoon kwaliteit!

Werken aan Kwaliteit


Kwaliteit

Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen regie en regelruimte en trekken deze lijn ook door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze cliëntenraden.

Lees meer over het kwaliteitskader van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Veilig Incidenten Melden

De IGJ ziet in Nederland toe op de kwaliteit van zorg. Zorg is mensenwerk. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de toekomst wordt verkleind. MeanderGroep moeten incidenten goed onderzoeken om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen wij passende maatregelen nemen om deze oorzaken aan te pakken en de zorg steeds veiliger te maken. Iedere medewerker van Meander, heeft de plicht om incidenten te melden. Naast de interne VIM, is er is sommige gevallen een melding naar de IGJ of SZW verplicht.
VIM meldingen worden structureel in de teams besproken in kader van leren en verbeteren. Er wordt iedere 4 maanden per cluster gerapporteerd op het aantal meldingen, soort meldingen en de oorzaak van de melding.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg staan wij stil bij de manier waarop wij goede en verantwoorde zorg leveren aan onze klanten en hoe wij samen leren om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag volgen de reikwijdte zoals deze is omschreven in het landelijk Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent dat ons plan en verslag afgestemd zijn op onze klanten die een integraal aanbod ontvangen van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen en die 24 uur aangewezen zijn op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg.  

Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2023 Definitief
Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2022 Verpleeghuiszorg van Meandergroep Zuid-Limburg
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2021 Definitief 
Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2021 Clusters Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2020 Definitief
Bekijk hier het kwaliteitsplan 2020 Clusters Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra

MeanderGroep levert ook zorg op basis van de wet Langdurige zorg in de thuissituatie. Klik hier voor de Inventarisatie vereisten addendum

Verbetertrajecten in de wijkverpleging

Het kwaliteitskader wijkverpleging en ons eigen kwaliteitskader Gewoon Kwaliteit zijn leidend binnen de organisatie van zorg en dienstverlening door de wijkverpleging. Om de zorg voor onze klanten en diens naasten continue te optimaliseren werken we aan verschillende verbetertrajecten. In 2022 hebben we met name ingezet op:

 • Werken in diensten
 • Virtuele Thuiszorg
 • Uitbreiden VPT zorg
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Continu verbeteren van de zorgprocessen
 • Leerlijnen wijkverpleging 
 • Ziekenhuis verplaatste zorg en het optimaliseren van de acute zorg in de wijkverpleging  

Alle verbetertrajecten sluiten aan bij het kwaliteitskader wijkverpleging en de speerpunten rondom de strategische zorgvisie 2022-2025 waarbij de verbetertrajecten allen vallen onder het programma: “regisseur in de wijk”.

Verbetertrajecten in de hulp bij de huishouding

Vanuit de commissie Psychiatrie heeft de verplichte training: “Omgaan met moeilijk gedrag” plaats gevonden voor alle thuishulpen. Angelica Schoormans, manager HbH heeft deze in samenwerking met LOCUS, ontwikkeld. Managers HbH zijn hiervoor geschoold in “train de trainer”.

Vanuit meldingen van thuishulpen is deze training op maat ontwikkeld met als doel het herkennen van afwijkend gedrag en anderzijds het ontvangen van handvatten hoe op dit gedrag gereageerd kan worden. Daarnaast het ontwikkelen van een adequate communicatie door de thuishulp als ondersteuning in het aangeven van haar/zijn grenzen bij:

 • Ongepast gedrag
 • Manipulatief dwingend/agressief gedrag
 • Verward gedrag
 • Achterdochtig, onvoorspelbaar en agressief gedrag

In de nazomer van 2019 is gestart met de ontwikkeling van het E-learningprogramma Dementie achter de voordeur (SBD): “’t is hier schoon genoeg” voor de thuishulpen. Deze training sluit naadloos aan bij “Omgaan met moeilijk gedrag” en spitst toe op het herkennen en omgaan met dementie. Een praktische training waarin Sociale Benadering voorop staat. In het najaar van 2020 zou een gefaseerde uitrol plaatsvinden binnen HbH en zou worden gestart met e-learning modules in combinatie met intervisies klassikaal. Door Corona is dit uitgesteld. De verwachting is dat dit in de loop van 2021 verder uitgerold gaat worden.

Leren en verbeteren door interne audits

Het uitvoeren van (interne) audits is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne audits vinden onder andere plaats op basis van wet- en regelgeving en onze interne processen. Het instrument interne audit wordt ingezet om verbeterkansen te identificeren zodat de Meandergroep haar prestaties kan verbeteren. Een effectief intern auditmanagementsysteem dient bij te dragen aan continu verbeteren. In 2022 is Meandergroep begonnen met het herinrichten van auditmanagement door de samenwerking te zoeken met de kwaliteitsfunctionarissen en procesregisseurs in de clusters. Het komende jaar zal het auditmanagementsysteem nog verder worden doorontwikkeld.

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep