Leren en werken aan kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

Gewoon kwaliteit!

Werken aan kwaliteit


Kwaliteit

Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen regie en regelruimte en trekken deze lijn ook door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze cliëntenraden.

Lees meer over het kwaliteitskader van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

In de kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg  staan wij stil bij de manier waarop wij goede en verantwoorde zorg leveren aan onze klanten en hoe wij samen leren om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Het kwaliteitsplan volgt de reikwijdte zoals deze is omschreven in het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent dat onze plannen afgestemd zijn op onze klanten die een integraal aanbod ontvangen van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen en die 24 uur aangewezen zijn op zorg en -ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg.  

Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2021 Clusters Verpleeghuizen en wijkzorgcentra
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2020 Cluster Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra
Bekijk hier het kwaliteitsplan 2020 Clusters Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag Meander 2019
Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2019 Cluster Verpleeghuizen
Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2019 Cluster Wijkzorgcentra
Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2018 Meander Wonen met Zorg.
Bekijk hier het Verslag kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2017

MeanderGroep levert ook zorg op basis van de wet Langdurige zorg in de thuissituatie. Klik hier voor de Inventarisatie vereisten addendum

Verbetertrajecten in de wijkverpleging

Het kwaliteitskader wijkverpleging en ons eigen kwaliteitskader Gewoon Kwaliteit zijn leidend binnen de organisatie van zorg en dienstverlening door de wijkverpleging. Om de zorg voor onze klanten en diens naasten continue te optimaliseren werken we aan verschillende verbetertrajecten. In 2019 hebben we met name ingezet op: 

Jaarplan thuiszorg V&V -> Teamplan 2021 
Zorgstandaard dementie -> Zorgstandaard dementie
Het kwaliteitskader wijkverpleging
Meerjarenplan hulp bij dementie Parkstad -> Meerjarenplan 2022

Verbetertrajecten in de hulp bij de huishouding

Vanuit de commissie Psychiatrie heeft de verplichte training: “Omgaan met moeilijk gedrag” plaats gevonden voor alle thuishulpen. Angelica Schoormans, manager HbH heeft deze in samenwerking met LOCUS, ontwikkeld. Managers HbH zijn hiervoor geschoold in “train de trainer”.

Vanuit meldingen van thuishulpen is deze training op maat ontwikkeld met als doel het herkennen van afwijkend gedrag en anderzijds het ontvangen van handvatten hoe op dit gedrag gereageerd kan worden. Daarnaast het ontwikkelen van een adequate communicatie door de thuishulp als ondersteuning in het aangeven van haar/zijn grenzen bij:

  • Ongepast gedrag
  • Manipulatief dwingend/agressief gedrag
  • Verward gedrag
  • Achterdochtig, onvoorspelbaar en agressief gedrag

In de nazomer van 2019 is gestart met de ontwikkeling van het E-learningprogramma Dementie achter de voordeur (SBD): “’t is hier schoon genoeg” voor de thuishulpen. Deze training sluit naadloos aan bij “Omgaan met moeilijk gedrag” en spitst toe op het herkennen en omgaan met dementie. Een praktische training waarin Sociale Benadering voorop staat. In het najaar van 2020 zou een gefaseerde uitrol plaatsvinden binnen HbH en zou worden gestart met e-learning modules in combinatie met intervisies klassikaal. Door Corona is dit uitgesteld. De verwachting is dat dit in de loop van 2021 verder uitgerold gaat worden.

Verbetertrajecten in de bijzondere dienstverlening

Vanuit de visie dat iedereen wel iets kan bijdragen aan de maatschappij worden klanten van Meander GTB met een intensief begeleidingstraject met scholing en coaching, ingezet als vrijwilliger bij Ruggesteun. De hulpvrager krijgt de aandacht en ondersteuning die hij / zij nodig heeft en de vrijwilliger voelt zich nodig en gewaardeerd. Vanuit de inzet van de klant als vrijwilliger zijn er een aantal klanten / vrijwilligers doorgestroomd binnen Meander GTB of Meander breed naar een betaalde baan. In het kader van participatie en social return, zien we dat deze wederkerige benadering van groot belang is t.b.v. de zelfwaardering en autonomie van de vrijwilliger / klant.

Leren en verbeteren door interne audits

Naast de jaarlijkse externe ISO 9001 audit, voert Meander interne audits uit ter ondersteuning van de verbetercyclus. Deze audits worden uitgevoerd door interne medewerkers welke zijn opgeleid tot intern auditor. Interne audits vinden onder andere plaats op basis van wet- en regelgeving en onze interne processen. De uitkomsten van deze audit worden gebruikt als input ter verbetering en borging.

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep