Cliëntenraad

Advies en ondersteuning
Iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie is verplicht een cliëntenraad te hebben. Dit bepaalt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en/of hun vertegenwoordigers zitting kunnen nemen.

Vacature voorzitter centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad van de MeanderGroep Zuid-Limburg is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter. Lees verder voor de volledige vacaturetekst.

Taken cliëntenraad

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de zorgaanbieder zijn aangewezen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben. Dit advies is veelomvattend en loopt uiteen van de kwaliteit van de dagelijkse verzorging tot zaken als privacy, veiligheid en een klachtenregeling. Verder adviseert de cliëntenraad de directie over het gevoerde en te voeren beleid. Over bepaalde, in de wet vastgelegde, onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen en heeft de raad ook speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast. Meer informatie vindt u in het jaarverslag (zie hieronder).

Jaarverslag 2016

Hierbij het jaarverslag van de centrale cliëntenraad over het jaar 2016.

Centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden

MeanderGroep heeft tien lokale cliëntenraden (op wijkniveau) en één centrale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad zijn alle lokale cliëntenraden en de thuiszorg vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met wijkoverstijgende zaken die voor alle cliënten van de MeanderGroep gelden en belangrijk zijn.De lokale cliëntenraden richten zich meer op de praktische zaken die direct betrekking hebben op de cliënten in hun verzorgings- of verpleeghuis of op de cliënten in hun wijk.

Altijd algemene onderwerpen

De cliëntenraad behandelt altijd algemene onderwerpen en geen individuele cliëntsituaties. Als u een individuele klacht heeft, verwijzen wij u naar de folder Ontevreden of Klachten? voor klanten, familie of vertegenwoordigers.

Bereikbaarheid

De lokale cliëntenraden zijn bereikbaar via de secretariaten van de lokale instellingen. De centrale cliëntenraad is bereikbaar via tel: 045 - 561 61 03 of 045 - 561 62 48 of via clientenraad@mgzl.nl. U kunt zich hier ook melden als u interesse heeft in het lidmaatschap van de cliëntenraad.

Terug naar boven